Prawo – Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Tekst ujednolicony
Komentarz: Dz.U.2009.175.1362 j.t., Dz.U.2009.202.1551, Dz.U.2009.157.1241, Dz.U.2009.219.1706, Dz.U.2009.221.1738, Dz.U.2010.28.146, Dz.U.2010.40.229, Dz.U.2009.65.554, Dz.U.2010.81.527, Dz.U.2010.125.842, Dz.U.2011.81.440, Dz.U.2011.106.622, Dz.U.2011.149.887, Dz.U.2012.579, Dz.U.2011.81.440, Dz.U.2012.823
Wydanie – rok: 2009, nr: 175, poz.: 1362


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 823


Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 712


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2011.149.887, 2011.288.1690, 2012.579
Wydanie – rok: 2011, nr: 149, poz.: 887


Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 240


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.28.146, Dz.U.2009.206.1589, Dz.U.2010.125.842, Dz.U.2011.149.887
Wydanie – rok: 2005, nr: 180, poz.: 1493


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Wydanie – rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245


Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Wydanie – rok: 2011, nr: 81, poz.: 448


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2011.231.1375j.t., Dz.U.2011.122.696
Wydanie – rok: 2011, nr: 231, poz.: 1375


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Wydanie – rok: 2010, nr: 238, poz.: 1586


Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania’

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.
Wydanie – rok: 2005, nr: 267, poz.: 2259


Rozporządzenie RM z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania’

Opracowano na podstawie: Dz.U.2006.25.186, Dz.U.2007.56.367, Dz.U.2007.241.1761, Dz.U.2010.25.128
Wydanie – rok: 2006, nr: 25, poz.: 186


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.234.1536 j.t. , Dz.U.2011.112.654, Dz.U.2011.205.1211, Dz.U.2011.209.1244, Dz.U.2011.208.1241, Dz.U.2011.149.887, Dz.U.2011.209.1244
Wydanie – rok: 2010, nr: 234, poz.: 1536