Prawo – Inne akty

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t., Dz.U.2009.218.1690, Dz.U.2008.237.1656, Dz.U.2009.71.609, Dz.U.2009.161.1278, Dz.U.2009.71.609, Dz.U.2010.105.668, Dz.U.2009.157.1241, Dz.U.2010.254.1700, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2010.257.1725, Dz.U.2009.131.1075, Dz.U.2011.75.398, Dz.U.2011.138.808, Dz.U.2011.171.1016, Dz.U.2011.45.235, Dz.U.2011.199.1175, Dz.U.2008.237.1654, Dz.U.2011.197.1170, Dz.U.2011.232.1378, Dz.U.2011.291.1706, Dz.U.2010.225.1474, Dz.U.2012.611, Dz.U.2012.769
Wydanie – rok: 2009, nr: 205, poz.: 1585

PDF


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1015 j.t.
Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 1015

PDF


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Tekst ujednolicony
Opracowanie na podstawie Dz.U.09.152.1223 j.t., Dz.U.2009.165.1316, Dz.U.2010.47.278, Dz.U.2009.157.1241, Dz.U.2011.102.585, Dz.U.2011.199.1175, Dz.U.2011.232.1378, .Dz.U.2012.855
Wydanie – rok: 2009, nr: 152, poz.: 1223

PDF


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67, Dz.U.2011.27.140
Wydanie – rok: 2011, nr: 14, poz.: 67

PDF


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2012 poz 788
Wydanie – rok: 2012, nr: -, poz.: 788

PDF


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2000.98.1071 j.t., Dz.U.2001.49.509, Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.169.1387, Dz.U.2003.130.1188, Dz.U.2003.170.1660, Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2004.162.1692, Dz.U.2005.78.682, Dz.U.2005.181.1524, Dz.U.2005.64.565, Dz.U.2008.229.1539, Dz.U.2009.195.1501, Dz.U.2009.216.1676, Dz.U.2010.40.230, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2010.254.1700, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2011.6.18, Dz.U.2011.34.173, Dz.U.2011.106.622, Dz.U.2011.186.1100, Dz.U.2012.1101
Wydanie – rok: 2000, nr: 98, poz.: 1071

PDF


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.113.759 j.t., Dz.U.2010.161.1078, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2011.28.143, Dz.U.2011.5.13, Dz.U.2011.87.484, Dz.U.2011.234.1386, Dz.U.2011.240.1429, Dz.U.2012.769, Dz.U.2012.1101
Wydanie – rok: 2010, nr: 113, poz.: 759

PDF


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Dz.U.2010.238.1578, Dz.U.2010.257.1726, Dz.U.2011.201.1183, Dz.U.2011.185.1092, Dz.U.2011.234.1386, Dz.U.2011.291.1707, 2011.240.1429
Wydanie – rok: 2009, nr: 157, poz.: 1240

PDF


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6. poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010r. Nr 105, poz. 655., Dz.U.2010.135.912, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2010.224.1459, Dz.U.2010.249.1655, Dz.U.2010.254.1700, Dz.U.2011.36.181, Dz.U.2011.63.322, Dz.U.2011.80.432, Dz.U.2011.144.855, Dz.U.2008.237.1654, Dz.U.2011.149.887, Dz.U.2011.232.1378, Dz.U.2012.908, Dz.U.2012.1110
Wydanie – rok: 1998, nr: 21, poz.: 94

PDF


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Tekst ujednolicony
Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Dz.U.2010.182.1228, Dz.U.2010.229.1497, Dz.U.2011.230.1371.
Wydanie – rok: 2002, nr: 101, poz.: 926

PDF


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Tekst ujednolicony
Wydanie – rok: 2004, nr: 100, poz.: 1024

PDF