Druki – Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pobierz Pobierz…

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Pobierz Pobierz…

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Pobierz Pobierz…

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U, z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz Pobierz…

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz Pobierz…

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz Pobierz…

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz Pobierz…

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz Pobierz…

 


 

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Data ostatniej aktualizacji druku: 2011-01-28
Pobierz Pobierz…

Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka


Obowiązuje od 2012-01-01
Pobierz Pobierz…

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…

Oświadczenia dot. ustalenia sytuacji dochodowej – dot. ubiegania się o świadczenia rodzinne


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…

Pozostałe oświadczenia – dot. ubiegania się o świadczenia rodzinne


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (wydaje urząd skarbowy)


Obowiązuje od 2012-01-01.
Pobierz Pobierz…